Famille des Sturnidés

  • Martin triste - Common Mynah - Acridotheres tristis - BAHREIN
  • Martin triste - Common Mynah - Acridotheres tristis - BAHREIN
  • Martin triste - Common Mynah - Acridotheres tristis - BAHREIN
  • Martin triste - Common Mynah - Acridotheres tristis - BAHREIN
  • Martin triste - Common Mynah - Acridotheres tristis - As Sawadi (OMAN)
  • Martin triste - Common Mynah - Acridotheres tristis - As Sawadi (OMAN)