Famille des Polioptilidés

  • Gobemoucheron tropical - Tropical Gnatcatcher - Polioptila plumbea - Awala - Guyane (F)
  • Gobemoucheron tropical - Tropical Gnatcatcher - Polioptila plumbea - Awala - Guyane (F)