Famille des Nyctibiidés

  • Ibijau gris - Common Potoo - Nyctibius griseus - Mana - Guyane (F)
  • Ibijau gris - Common Potoo - Nyctibius griseus - Mana - Guyane (F)
  • Ibijau gris - Common Potoo - Nyctibius griseus - Mana - Guyane (F)
  • Ibijau gris - Common Potoo - Nyctibius griseus - Mana - Guyane (F)
  • Ibijau gris - Common Potoo - Nyctibius griseus - Mana - Guyane (F)
  • Ibijau gris - Common Potoo - Nyctibius griseus - Mana - Guyane (F)
  • Ibijau gris - Common Potoo - Nyctibius griseus - Mana - Guyane (F)
  • Ibijau gris - Common Potoo - Nyctibius griseus - Mana - Guyane (F)