Famille des Accipitridés

 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)
 • Milan à queue fourchue - Swallow-tailed Kite - Elanoides forficatus - Saül - Guyane (F)